Vuokraehdot

T4B Distribution Oy:n YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1. Sopijaosapuolet ja soveltamisala

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan,T4B Distribution Oy, Piispanristin Tie 2 C, 20760 Piispanristi, Y-tunnus: 2826810-5 (jäljempänä T4B) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välisessä sopimussuhteessa osana T4B:n ja Asiakkaan vuokrasopimusta.

2. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena oleva irtain ja muu vuokrattava omaisuus (jäljempänä Tuote) määritellään T4B:n ja Asiakkaan välisessä vuokrasopimuksessa. Vuokrattavan Tuotteen määrä ja laji voivat muuttua vuokra-aikana Asiakkaan tarpeiden mukaan. Eri asiakirjoissa yksilöity Asiakkaalle luovutettu Tuote, joiden vuokraamisesta ei ole tehty erillistä vuokrasopimusta, kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan. Asiakas on velvollinen tarkastamaan, että vastaanotettu Tuote on asiakirjojen merkintöjen mukainen. Asiakkaan tulee tehdä mahdolliset huomautuksensa vuokrauksen kohteena olevasta Tuotteesta kirjallisesti T4B:lle viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta.

3. Tuotteen asennus ja purku

T4B asentaa, pystyttää ja purkaa Tuotteen Asiakkaan osoittamaan paikkaan vain nimenomaisesta sopimuksesta tai tilauksesta. T4B:n tehtyä tarjouksen Tuotteen vuokraamisesta asennettuna, pystytettynä ja purettuna tai asiakkaan tehtyä sellaisen vuokrausta koskevan tilauksen sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä sopimuksessa muuten on määrätty, seuraavaa:

T4B

- toimittaa Tuotteen asennuspaikalle ja pystyttää Tuotteen sovitussa tai ilmoitetussa aikataulussa;

- purkaa ja kuljettaa pois Tuotteen sovitussa aikataulussa Asiakkaan ilmoitettua Tuotteen käyttötarkoituksen päättymisestä tai sovitun vuokra-ajan päättyessä;

- varastoi tarpeen vaatiessa Tuotteen Asiakkaan osoittamassa paikassa asennuspaikalla.

Asiakas

- hankkii asennustyön edellyttävät viranomais- ja muut luvat;

- osoittaa T4B:n käyttöön asennuspaikalla riittävän tilan T4B:n varastoksi ja vastaa varaston vartioinnista;

- varmistaa Tuotteen kuljettamiseen vaadittavan kuljetuskaluston pääsyn asennuspaikalle sovitussa aikataulussa;

- huolehtii siitä, että asennustyön asianmukaiseksi suorittamiseksi on sovittuna ajankohtana olemassa riittävät ulkoiset edellytykset, kuten maaston ja maaperän sopivuus, häiriötön työympäristö sekä mahdollisuus tehdä asennustyötä tarpeen vaatiessa myös ylityönä; 

- vastaa Tuotteen asentajien sosiaalitiloista työmaalla;

- vastaa Tuotteen tarpeellisesta suojaamisesta;

- suorittaa omalla kustannuksellaan Tuotteen asennustyön edellyttämät aputyöt työmaan edistymisen mukaisessa järjestyksessä;

- hankkii tarvittavat sähköliittymät;

- vastaa yksin käyttöohjeiden ja lujuusnormien noudattamisesta ja noudattamisen valvonnasta.

 

4. Omistusoikeus

Omistusoikeus Tuotteeseen on T4B:llä. Asiakas ei saa poistaa Tuotteesta T4B:n omistusoikeutta osoittavia merkintöjä.


5. Vuokra-aika

Vuokrasopimus on määräaikainen. Asiakas ei voi vuokra-aikana irtisanoa määräaikaista sopimusta. Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, jolloin vuokrattava Tuote luovutetaan Asiakkaan hallintaan, ja päättyy kun vuokrattu Tuote on kokonaisuudessaan luovutettu takaisin T4B:n hallintaan yhtiön varastolle tai yhtiön edustamalle taholle erikseen sovittuun paikkaan.

Jos Tuote vuokrataan asennettuna ja purettuna, vuokra-aika alkaa asennuksen alkamispäivänä ja päättyy, kun Tuote on kokonaisuudessaan purettu. Vuokra-aikaan luetaan alkamis- ja päättymispäivät kokonaisuudessaan kaikkina viikonpäivinä (7-päiväinen viikko). Asiakkaalla on oikeus palauttaa Tuote tai osa siitä milloin tahansa vuokra-aikana T4B:n osoittamaan varastoon varaston aukioloaikana. 


6. Vuokra

T4B laskuttaa Asiakkaalta sovitun vuokran. Sovittuun vuokraan ja muihin sopimukseen perustuviin korvauksiin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero. Ellei kokonaisvuokraa ole ilmoitettu vuokrasopimuksessa, vuokra määräytyy vuokra-ajalta yksikköhinnan, kappalemäärän, lattiapinta-alan tai muun tarjouksessa ilmoitetun laskentaperusteen mukaisesti. Vuokra tulee maksaa koko vuokra-ajalta, vaikka Asiakas palauttaisi Tuotteen kokonaan tai osittain vuokra-aikana, ellei vuokrasopimusta solmittaessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. 


7. Maksuehdot

Maksuehto on seitsemän (7) päivää netto. Viivästyneelle vuokranmaksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä lukien. Viivästyskoron lisäksi T4B:llä on oikeus periä Asiakkaalta kohtuulliset perintäkulut. Jos vuokranmaksu viivästyy miltään osin, T4B:llä on oikeus purkaa sopimus päättyväksi heti ja ottaa haltuunsa sekä kuljetuttaa Tuote varastoonsa milloin tahansa Asiakkaan kustannuksella. 

Mitä näissä yleisissä vuokrausehdoissa on määrätty maksettavasta vuokrasta, koskee se myös muuta Asiakkaan T4B:lle mahdollisesti maksamaa korvausta.


8. Omaisuuden vakuuttaminen

T4B ei ole vakuuttanut Tuotetta. Asiakas vastaa Tuotteen asianmukaisesta vakuuttamisesta vuokra-ajalta. Asiakkaan niin halutessa voi T4B hankkia Tuotteelle vakuutuksen asiakkaan lukuun ja kustannuksella. 


9. Tuotteen käyttö, hoito ja palauttaminen

Asiakkaan on käsiteltävä Tuotetta asianmukaisesti soveltuvien turvallisuussäännösten ja -ohjeiden edellyttämällä tavalla sekä käytettävä Tuotetta ainoastaan sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Tuotetta ei saa viedä pois maasta tai siirtää vuokra-aikana toisaalle, ellei T4B ole antanut siihen suostumusta. Tuote tulee palauttaa T4B:lle puhdistettuna sekä mikäli Tuote on annettu vuokralle lajiteltuna ja pakattuna, tulee Tuote palauttaa samalla tavalla lajiteltuna ja pakattuna. T4B:llä on oikeus puhdistaa tai puhdistuttaa Asiakkaan hallussa likaantunut Tuote Asiakkaan kustannuksella seitsemän (7) vuorokauden kuluttua siitä, kun T4B on kirjallisesti huomauttanut Asiakkaalle Tuotteen puhdistustarpeesta eikä Asiakas ole seitsemän (7) vuorokauden kuluessa huolehtinut Tuotteen puhdistuksesta T4B:n edellyttämällä tavalla.


10. Asiakkaan vastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan T4B:lle kaikki vahingot ja kustannukset, jotka ovat vuokra-aikana aiheutuneet Tuotteen vahingoittumisesta tai katoamisesta. Asiakas on vastuussa Asiakkaan tuottamuksesta tai Tuotteen ohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä käytöstä aiheutuneesta sekä tapaturmaisesta Tuotteen vahingoittumisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta sekä Tuotteen muulle omaisuudelle tai henkilölle aiheuttamasta vahingosta.

Tuotteeseen ei saa kiinnittää mitään ilman T4B:n erillistä, kirjallista lupaa. Tämä koskee myös tarrojen, kylttien tms. liimaamista Tuotteeseen.

Asiakas ei saa ilman T4B:n nimenomaista kirjallista suostumusta ja vastoin T4B:n mahdollisesti antamia nimenomaisia ohjeita miltään osin muuttaa tai siirtää Tuotetta, joka koostuu pystytystä edellyttävistä rakenteista. T4B ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Tuotetta on muutettu tai siirretty tai kuormitettu ohjeiden ja määräysten vastaisesti.

Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Tuotteen vahingoittumisesta tai katoamisesta T4B:lle. Asiakas ei saa korjata tai korjauttaa vahingoittunutta Tuotetta ilman T4B:n kirjallista suostumusta.

Tuote on asennettuna Asiakkaan hallinnassa ja vastuulla siinä laajuudessa ja järjestyksessä kun asennus- sekä purkutyö edistyvät. Asiakas vastaa Tuotteen vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Tuote on miltään osin asennus- tai purkupaikalla.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vastuullaan olleen vaurioituneen tai kadonneen Tuotteen T4B:n kulloinkin voimassaolevan myyntihinnaston mukaisesta arvosta. Asiakkaan tai T4B:n niin vaatiessa hankitaan tavaran arvosta Keskuskauppakamarin tavarantarkastajan lausunto Asiakkaan kustannuksella.

 

11. T4B:n vastuu

T4B ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Asiakkaan aikomaan käyttötarkoitukseen. 

T4B ei myöskään vastaa turvallisuudesta, joka liittyy Asiakkaan itse asentamasta, pystyttämästä tai purkamasta Tuotteesta taikka muiden Asiakkaan rakenteiden ja rakennelmien turvallisuudesta, ellei T4B ole siihen vuokrasopimuksessa nimenomaisesti sitoutunut.

Asiakkaan kirjallisesti pyytäessä T4B ilmoittaa pystytettävien Tuotteiden rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.

T4B vastaa Tuotteen tavanomaisesta kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. 

Asiakkaalla on oikeus saada vuokraa alennetuksi ajalta, jona Tuote ei ole sopimuksen mukaisesti ollut Asiakkaan käytettävissä tai sopimuksen mukaisessa kunnossa, mikäli viivästys tai virhe johtuu T4B:stä. Oikeus mahdolliseen vuokranalennukseen alkaa, kun T4B on saanut ilmoituksen Tuotteen virheestä tai puutteesta. T4B ei muulla tavalla vastaa Tuotteen luovutuksen viivästymisestä tai sen virheistä, puutteista tai toimivuudesta. 

T4B ei vastaa Tuotteen käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

 

12. Ylivoimainen este

T4B ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos jokin ylivoimainen este (force majeure), luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota T4B ei kohtuullisin toimenpitein voi estää tai kiertää, estää Tuotteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi panostuksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna T4B:lle siitä koituvaan etuun nähden, T4B ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. T4B ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

 

13. Sopimuksen purkaminen

Sen lisäksi, mitä T4B:n oikeudesta purkaa sopimus on muutoin määrätty, T4B:llä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Tuote haltuunsa Asiakkaan kustannuksella kun T4B on kirjallisesti huomauttanut Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta eikä Asiakas ole seitsemän (7) vuorokauden kuluessa korjannut menettelyään T4B:n edellyttämällä tavalla. Lisäksi T4B:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi jos;

- Tuotetta käsitellään ilmeisen välinpitämättömästi;

- Tuote katoaa tai on pelättävissä, että Tuote katoaa Asiakkaan hallinnassa;

- Tuote on siirretty toisaalle Tuotteen alkuperäisestä toimituspaikasta tai ilmoitetusta sijoituspaikasta;

- Asiakasta haetaan konkurssiin tai Asiakas hakeutuu yrityssaneeraukseen;

- on painavia syitä olettaa Asiakkaan laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä;

Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki vuokraussopimuksen purkamisesta T4B:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas peruu tilauksensa vähemmän kuin neljätoista (14) päivää ennen sovitun vuokra-ajan alkamista on T4B:llä oikeus veloittaa asiakkaalta sopimussummasta kymmenen prosenttia (10 %). Jos peruutus tapahtuu vähemmän kuin seitsemän (7) päivää ennen vuokra-ajan alkamista on T4B:llä oikeus veloittaa sopimussummasta 50 prosenttia (50%). Jos peruutus tapahtuu vähemmän kuin neljä (4) päivää ennen vuokra-ajan alkamista on T4B:llä oikeus veloittaa koko sopimussumma (100%).


14. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokraussopimusta kokonaan tai osittain eikä luovuttaa, myydä tai pantata tähän sopimukseen perustuvia oikeuksia ja Tuotetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman T4B:n etukäteistä kirjallista suostumusta.


15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Vuokraussopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Jos neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, erimielisyydet ratkaistaan T4B:n kotipaikan alioikeudessa tai, T4B:n niin halutessa, Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.